Podatek VAT w Niemczech

Niektóre z polskich firm działających na terenie Niemiec zobligowane są przez przepisy prawa do zarejestrowania się do VAT w Niemczech. Proces rejestracji nie jest wymagający, a polskie przedsiębiorstw wszystkie formalności mogą wykonać samodzielnie drogą elektroniczną lub też powierzyć go zewnętrznej firmie, która zajmie się przygotowaniem i dostarczeniem dokumentacji do odpowiedniego urzędu skarbowego. Po rejestracji do VAT w Niemczech przedsiębiorstwa są jednak zobowiązane do wypełniania nałożonych na nie zadań. Posiadanie statusu niemieckiego podatnika VAT związane jest z szeregiem zadań wynikających z niemieckiego systemu podatkowego. Zobacz, jakie to są zadania oraz z czym wiąże się rejestracja firmy do VAT w Niemczech.

Z czym wiąże się rejestracja do VAT w Niemczech?

Otrzymanie statusu niemieckiego płatnika VAT oznacza, że od urzędu skarbowego otrzymuje się numer Steuernummer, który upoważnia do prowadzenia transakcji na terenie Niemiec oraz opcjonalnie (jeśli się o niego wstąpi) numer VAT-UE, czyli Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Numer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer przeznaczony jest dla tych działalności gospodarczych, które chcą przeprowadzać transakcje na rynku unijnym, czyli poza granicami Niemiec.

Obowiązki płatnika VAT. Deklaracje w niemieckim podatku VAT

Niemiecki podatek VAT podlega rozliczeniu rocznemu. Jest to wyraźna różnica, która odróżnia go do polskiego podatku VAT, gdzie rozliczeń z urzędem skarbowym firmy dokonują co miesiąc. W Niemczech przedsiębiorca zarejestrowany do VAT zobowiązany jest do złożenia rocznej deklaracja, która nazywa się Umsatzsteuerjahreserklärung. Oprócz niej co miesiąc składa się też deklarację wstępne, czyli Umsatzsteuervoranmeldung.

Obowiązki płatnika VAT. Wstępne deklaracje w niemiecki podatku VAT

Umsatzsteuervoranmeldung są wstępnymi deklaracjami VAT, które w Niemczech pełnią taką samą rolę jak u nas deklaracje VAT-7 czy VAT-7k. W deklaracjach wstępnych właściciel firmy wskazuje istotne transakcje z punktu widzenia podatku VAT i na podstawie oszacowania uiszcza zaliczkę na należny podatek. Jeśli w rozliczeniu końcowym okaże się, że zaliczki były za niskie, konieczne jest dopłacenie brakującej sumy.

To jak często należy składać wstępne deklaracje w niemieckim podatku VAT, uzależnione jest od okresu działania firmy oraz osiąganych przez nią dochodów. Comiesięczne wstępne deklaracje wymagane są przez pierwsze 3 lata funkcjonowania działalności gospodarczej, potem, jeśli spełnia się warunki, można przejść na rozliczenie kwartalne lub roczne.

Po 3 latach działalność firmy o okresie składania wstępnych deklaracji VAT decyduje wysokość podatku płaconego w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli podatek VAT przekraczał 7500 euro, deklaracje należy składać co miesiąc, w przypadku, gdy mieścił się w widełkach od 1000 do 7500 euro, można deklaracje składa się co kwartał. Zwolnienie z obowiązku składania wstępnych deklaracji i uiszczania zaliczek na VAT otrzymują przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie zapłacili więcej niż 1000 euro podatku VAT.

Obowiązki płatnika VAT. Terminy składania deklaracji wstępnych do VAT

Zgodnie z przepisami podatkowymi deklaracje wstępne do VAT należy składać w terminie to 10 dni następnego miesiąca. W tym terminie konieczne jest także uiszczenie zaliczki, która wynikanie deklaracji. Prawo umożliwia także wnioskowanie do urzędu skarbowego o stałe przesunięcie terminu płatności deklaracji wstępnych. Proces nazywa się Dauerfristverlängerung. Jeśli właściwy urząd skarbowy wyrazi zgodę, to przesunięcie terminu następuje o miesiąc. Oznacza to, że deklaracje za kwiecień będzie trzeba złożyć i opłacić do 10 czerwca tego samego roku. Decyzja o Dauerfristverlängerung ważna jest do obwołania, a więc wniosku o przesunięcie terminu nie trzeba składać co okres rozliczeniowy.

Obowiązki płatnika VAT. Jak składać deklaracje wstępne do VAT w Niemczech?

Wstępne deklaracje do VAT w Niemczech składa się elektronicznie. Służy do tego aplikacja ELSTE, dostępna na stronie www.elster.de. Przedsiębiorca po zarejestrowaniu się do VAT w Niemczech jest zobowiązany do zarejestrowania się na tej platformie. Rejestracja jest bezpłatna i jednorazowa. Urząd Skarbowy może zwolnić podatnika z elektronicznego składania deklaracji, jeśli okaże się to nadmiernie dla niego trudne. W tym wypadku wstępne deklaracje trzeba dostarczać na urzędowych formularzach papierowych pocztą tradycyjną lub faksem.

Jak rozliczana jest nadwyżka podatku VAT w Niemczech?

Jeśli po rozliczeniu podatku VAT na koniec roku okaże się, że wystąpiła nadwyżka płatności dokonywanych na podstawie deklaracji wstępnych, to przedsiębiorca może skorzystać z prawa do zmiany systemu rozliczeń na comiesięczne. Wniosek ten składa się do 10 lutego danego roku kalendarzowego. Takie zobowiązanie ważne jest przez rok i przedsiębiorstwo nie może się z niego wycofać. Rozwiązanie to polecane jest przede wszystkim firmom, które zajmują się ekspertem i sprzedażą poza terytorium Niemiec. Umożliwia im to uzyskanie szybszego zwroty nadwyżki z naliczonego podatku. Ważną informacją jest, że z rozliczeń kwartalnych  na rzecz miesięcznych mogą skorzystać firmy, których nadwyżka VAT-u wyniosła 7500 euro.

Obowiązki płatnika VAT. Roczne deklaracje podatku VAT w Niemczech

Przedsiębiorcy będący niemieckimi płatnikami VAT obowiązkowo muszą także składać roczne deklaracje. Jest to obowiązek, którego nie mają polskie firmy. Roczna deklaracja VAT to suma wszystkich wstępnych deklaracji złożonym w danym roku. Co do zasady w rocznej deklaracji nie powinny występować większe odchylenia od sumy, która zapłaciło się fiskusowi. Deklarację roczną do VAT składa się w ten sam sposób co te wstępne, czyli poprzez aplikacje ELSTE.

Obowiązki płatnika VAT. Terminy składania deklaracji rocznej do VAT

Deklarację roczną do podatku VAT w Niemczech składa się do 31 maja następnego roku, jeśli przedsiębiorstwo samodzielnie zajmuje się swoją księgowością. W przypadku, gdy firma korzysta z usług doradcy podatkowego, termin ten ulega automatycznemu wydłużeniu i przypada na koniec roku następnego  po roku kalendarzowy, którego dotyczy deklaracja roczna. Oznacza to, że deklarację roczną za rok 2017 doradca podatkowy będzie musiał złożyć dopiero z końcem roku 2018.

Warto również wspomnieć, że od przyszłego 2018 roku nastąpi zmiana w zakresie terminów składanie deklaracji rocznych do VAT. Nowe terminy będą obowiązywać zarówno przedsiębiorców, którzy rozliczają się samodzielnie, jak i doradców podatkowych. Ci pierwsi na złożenie deklaracji będą mieć czas do 31 lipca roku następnego, co drudzy do końca drugiego roku po końcu okresu rozliczeniowego, czyli za 2018 rozliczenie powinno nastąpić do lutego 2020 roku.

Obowiązki płatnika VAT. Informacja podsumowująca

Niemiecki podatnik VAT, który prowadzi transakcje na rynku wewnątrzunijnym, zobwiązany jest (jak i polski podatnik) do składania informacji podsumowujących. Zusammenfassende Meldung składane są co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego. Dokument ten należy składać bez względu na to, czy podatnik rozlicza się kwartalnie, czy też uzyskała przesunięcie terminu składania wstępnych deklaracji do VAT.  Ze składania deklaracji zwolnione są natomiast działalności gospodarcze, które w danym miesiącu nie zawarły żadnej transakcji unijnej. Informacji zerowych się nie składa. Jeśli chodzi o formę składania Zusammenfassende Meldungm, to jest ona taka sama jak w przypadku pozostały dokumentów związanych z rejestracją do VAT w Niemczech, czyli elektroniczna.

Termin przesunięcia składania informacji podsumowującej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych z miesięcznego na kwartalny można uzyskać, jeśli przedsiębiorstwo w ostatnich czterech kwartałach nie przekracza kwoty 50 000 euro, w stosunku do transakcji, które należy ująć w dokumencie. Korzystających z przesunięcia terminu złożenia informacji podsumowującej dokument muszą złożyć do 25 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Przedsiębiorcy, który chcą się starać tylko roczne składanie informacji podsumowującej, powinni spełniać warunki mówiące, że obrót firmy w poprzednim roku nie przekroczył 200 000 euro w transakcjach krajowych,  a suma wewnątrzunijnych transakcji 15 000 euro.

Obowiązki płatnika VAT. Intrastat

W przypadku, gdy firmy zarejestrowane do VAT i działające na terenie Niemiec, dokonują wywozu lub przywozu towaru do tego państwa, to dodatkowo podlegają obowiązkowi statystycznemu. Obowiązek ten przejawia się w zgłoszeniach do Intrastat. Zgłoszeń dokonuje się do 10 dnia miesiąca następnego droga elektroniczną. W przypadku zgłoszeń do Intrastat nie ma możliwości wnioskowania o przedłużenie tego terminu.

Progi w Intrastat

Zgłoszenia do Intrastat należy dokonać, jeśli przekroczy się ustalone progi wartościowe. W przypadku przekroczenia nawet jednego progu przedsiębiorca jest zobowiązany do składania wszystkich zgłoszeń. Progi te wyglądają następująco:

  • w przypadku przewozu towarów do Niemiec – 800 000 euro za poprzedni rok kalendarzowy; jeśli próg ten zostanie przekroczony w bieżącym roku, to zgłoszenia należy dokonać od miesiąca, w którym został przekroczony; próg oblicza się na podstawie wartości transakcji z uwzględnieniem, której dochodzi do przywozu towaru na teren Niemiec z innego państwa Unii Europejskiej,
  • w przypadku wywozu towarów z Niemiec do innych krajów Unii Europejskiej – 500 000 euro.

Jak widać, zgłoszenie do VAT w Niemczech jest tylko pierwszy i jak pokazuje praktyka, najprostszym krokiem. Podatnicy, którzy płacą ten podatek, są przez niemieckie przepisy prawa zobowiązani do wielu czynności, które mają zapewnić przejrzystość w prowadzonej księgowości. Wiele z niemieckich przepisów dotyczących podatku VAT znacznie różni się od tych polskich, trudno więc bazować tu na polskim prawie podatkowych.  Różnice widać, chociaż w obowiązku składania deklaracji wstępnych oraz późniejszych deklaracji roczny. Ważne jest też znajomość terminów oraz możliwości ich przesunięcia. Właściciele firm zarejestrowanych Niemczech, którzy nie są więc biegli w przepisach, a sam język niemiecki sprawia im problemy, powinni poważnie przemyśleć powierzenie księgowości, a co za tym idzie, i kwestii związanych z niemieckim podatkiem VAT doradcy podatkowego lub kancelarii podatkowej. Znajomość przepisów pozwoli nie tylko właściwie rozliczać się z niemieckim fiskusem, ale i sprawi, że na wpłaconych zaliczkach nie będzie się stratnym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *