Niemiecki rejestr spółek

Chociaż Polacy w Niemczech zakładają głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, to zdarza się, że decydują się oni na zarejestrowanie spółki. Proces ten różni się trochę od założenie jednoosobowego przedsiębiorstwa. Spółka w Niemczech wymaga przede wszystkim zarejestrowania jej w rejestrze handlowym, czyli w Handelsregister. Jest to warunek konieczny, aby mogła działać. Zobacz, co trzeba wiedzieć o niemieckim rejestrze spółek.

Czym jest rejestr handlowy w Niemczech?

Handelsregister to publiczny katalog, którego rola jest ewidencjonowanie podmiotów gospodarczych. Podmioty te rejestrowane są w okręgu rejestrowym, którym jest sąd rejonowy właściwy dla danej miejscowości. Ewidencja rejestru handlowego w Niemczech jest jawna i każda zainteresowana osoba może się z nią zapoznać. Rejestr opiera się na ochronie zaufania, która oznacza domniemanie prawdziwości wpisu dokonanego w ewidencji. Jeśli zawarte we wpisie dane i informacje okażą się nieprawdziwe, konsekwencje ponosi podmiot gospodarczy lub też sam przedsiębiorca, który owego wpisu dokonał. Zgodnie z unijną dyrektywą z 2007 roku rejestr handlowy w Niemczech aktualnie prowadzony jest w formie elektronicznej.

Jakie podmioty gospodarcze zapisywane są do rejestru handlowego w Niemczech?

Rejestr handlowy w Niemczech składa się z dwóch osobnych działów. W każdym z nich rejestrowane są inne podmioty gospodarcze. Dział A obejmuje pojedyncze przedsiębiorstwa, spółki osobowe oraz jednostki gospodarcze posiadające zdolność prawną. Dział B niemieckiego rejestru handlowego to natomiast wpis dotyczące spółek kapitałowych działających na terenie tego kraju.

Sam wpis do rejestru spółek w Niemczech może być zarówno nowym wpisem, zmianą wcześniej dokonanego, jak i wykreśleniem podmiotu gospodarczego z rejestru. Nie jest on uznawany za czynność prawną, a za prawno – procesowe oświadczenie przed sądem. Wpisu do rejestru handlowego w Niemczech dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku, gdy nie dopełni on swojego obowiązku (taki ustanowiony jest w paragrafie 14 HGB), to grozi mu kara pieniężna w wysokości 5 tysięcy euro. Sam wpis do rejestru handlowego w Niemczech wykonywany jest przez urzędnika sądu rejonowego i może mieć charakter konstruktywny, czyli taki, który tworzy stan prawny lub deklaratoryjny, czyli potwierdzający stan prawny, który już istnieje.

Kiedy trzeba wpisać firmę do rejestru handlowego w Niemczech?

O tym, czy należy wpisać firmę do rejestru handlowego w Niemczech, decyduje branża, w jakiej działa przestępstwo. Wyjątek stanowią tu tylko mali przedsiębiorcy, którzy bez względu na branżę nie podlegają regulacjom związanym z zarejestrowaniem się w ewidencji spółek.

Dokonując wpisu do ewidencji spółek w Niemczech, należy podać podstawowe dane firmy. Informacje te to: nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby oraz adresy oddziałów i filii, jeśli takie się posiada, przedmiot wykonywanej działalności, osoby, które są upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstw (np. zarząd, właściciele itd.), forma prawna przedsiębiorstwa, wysokość kapitału założycielskiego oraz zakładowego oraz dane komandytariuszy i członków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *