Blog

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan stanowi podstawę prowadzenia każdej firmy. Dzięki niemu można się nie tylko odpowiednio przygotować do kierowania własną działalnością gospodarczą, ale również zaplanować wszystkie cele i oczekiwania, które w przyszłości chcemy osiągnąć.

Czy pracodawca ma prawo do twórczości pracowniczej?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o prawie autorskim, pracodawcy przysługują pewne prawa względem utworów stworzonych przez jego pracowników. Mowa tu o tzw. utworach pracowniczych, które stanowią dzieła powstające w wyniku twórczej pracy pracownika w ramach wykonywanych przez niego obowiązków służbowych.

Czym jest plagiat?

Plagiat stanowi jedno z najpopularniejszych zagadnień z zakresu prawa autorskiego. Mimo że polskie prawo nie konkretyzuje tego pojęcia, co do zasady oznacza ono skopiowanie części lub całego utworu należącego do innej osoby z jednoczesnym przypisaniem sobie prawa do autorstwa tegoż utworu.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy, zwany również znakiem handlowym, znakiem firmowym oraz logo, to zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, stosowane w handlu oznaczenie, które pozwala odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Wady i zalety samozatrudnienia?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na rozwiązanie, jakim jest samozatrudnienie. Zgodnie z polskimi przepisami polega ono na prowadzeniu przez osobę fizyczną jednoosobowej działalności gospodarczej, na podstawie umów o współpracy, w tym np. umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Czy reklamy objęte są prawem autorskim?

Dobry pomysł na reklamę to w dzisiejszych czasach nie tylko klucz do sukcesu, ale również możliwość skutecznego wypromowania danej marki, produktu lub usługi. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, w jakim zakresie rezultaty twórczej pracy agencji reklamowych mogą być chronione prawem autorskim?

Czym zajmuje się Komisja Prawa Autorskiego?

Komisja Prawa Autorskiego to organ działający przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składa się ona z trzydziestu arbitrów, czyli osób, które są w posiadaniu odpowiedniej wiedzy i koniecznego doświadczenia zawodowego związanego z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Czym jest utwór pracowniczy?

W niektórych branżach często można spotkać się z określeniem „utwór pracowniczy”. O tym, czym jest utwór pracowniczy, piszemy w tym artykule.

Czym są prawa pokrewne?

Jak wiadomo, ustawa, która dotyczy prawa autorskiego, nosi nazwę „ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Czym jest droit de suite?

Droit de suit to francuskojęzyczne sformułowanie, które funkcjonuje także w prawie polskim. Jeśli zastanawiasz się, co kryje się za tym obco brzmiącym terminem, sięgnij do poniższego artykułu.

Jak cytować zgodnie z prawem?

Cytat to przytoczenie we własnym utworze całości lub części cudzego dzieła. Jest to działanie jak najbardziej dozwolone, jednak, aby wszystko było w zgodzie z prawem, trzeba trzymać się kilku ważnych zasad.

Jakie są zasady ustalania autorstwa?

osowane obecnie prawodawstwo pozwala za autora uznać podmiot, którego nazwisko legalnie znalazło się przy tytule danego dzieła. Co więcej, dany utwór można również oznaczyć pseudonimem – wówczas to jego właściciel uznawany jest za autora.

Czym jest startup?

Startup jest tymczasową organizacją, której celem jest poszukiwanie optymalnego modelu biznesowego gwarantującego rozwój.

Co to jest licencja GPL?

GPL to anglojęzyczny skrót od nazwy „General Public License”, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Powszechną Licencję Publiczną”.

Czym jest IaaS?

„Prawo nowych technologii” to termin, który do dziś nie uzyskał swojej jednoznacznej i nie budzącej sprzeciwów definicji. Nie można go zatem znaleźć w Wikipedii, jednak jest on poprawny i występuje w powszechnym użyciu.

Czym jest IaaS?

IaaS to dosłownie infrastruktura jako usługa. Dzięki niej klient uzyskuje dostęp do serwerów czy pamięci wtedy, kiedy istnieje taka realna potrzeba.

Czym jest PaaS?

PaaS to skrót od anglojęzycznej nazwy Platform as a Service, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „platformę jako usługę”. Jest to po prostu dostęp do gotowej platformy programistycznej...

Czym jest SaaS?

Usługa SaaS polega na dostarczeniu klientowi oprogramowania przez Internet od wybranego dostawcy, zwanego providerem. Dzięki temu klient otrzymuje dostęp do wymaganych przez siebie licencjonowanych narzędzi.

Czym jest prawo autorskie?

Prawo autorskie jest zbiorem norm prawnych, które mają na celu ochronę szeroko pojętej twórczości, w tym artystycznej, naukowej oraz literackiej.

Co to jest licencja GPL?

Licencja GPL ( z ang. GNU General Public License) jest powstałą w 1989 roku licencją wolnego oraz otwartego oprogramowania, która zapewnia użytkownikom cztery podstawowe korzyści, zwane w tym przypadku wolnościami.

Czym są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe, zwane również z angielskiego danymi sensytywnymi, to podlegające ścisłej ochronie, poufne informacje o osobach.

Co obejmuje prawo IT?

Prawo IT można najprościej zdefiniować, jako prawo Internetu, czy też informatyczne prawo związane z nowymi technologiami.

Dlaczego regulamin jest ważny?

Istnienie regulaminu ważne jest przede wszystkim dlatego, że określa on prawa i obowiązki zarówno użytkowników/konsumentów, jak i podmiotu tworzącego dany regulamin.

Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe jest, obok prawa wzorów przemysłowych, prawa znaków towarowych oraz prawa konkurencji, jedną z głównych dziedzin prawa własności przemysłowej regulowanego ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku.

Jak firmy powinny chronić dane osobowe pracowników?

Przedsiębiorcy będący w posiadaniu danych osobowych – czy to należących do ich pracowników, czy też klientów – muszą zdawać sobie sprawę z tego, że przetwarzanie tych informacji musi odbywać się z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa.

Czy dane w chmurze są bezpieczne?

Współcześnie, bardzo często słyszy się o praktyce przechowywania danych w tak zwanej chmurze. Przed przystąpieniem do rozpatrywania kwestii bezpieczeństwa tego rozwiązania, warto wyjaśnić, co należy rozumieć przez pojęcie chmury.

Na co uważać, tworząc regulamin sklepu internetowego?

Choć przygotowanie regulaminu sklepu internetowego jest obligatoryjne tylko dla określonej grupy przedsiębiorców, warto jednak wiedzieć, że jego posiadanie może przynieść wiele korzyści – i to nie tylko potencjalnemu klientowi, ale także samemu właścicielowi sklepu.

Jak napisać regulamin promocji?

Organizator promocji, bez względu na formę, rodzaj i przebieg tej akcji, powinien w pierwszej kolejności pokusić się o przygotowanie przejrzystego i kompetentnego regulaminu wydarzenia.

Naruszenie dóbr osobistych w prasie

Dobra osobiste, mimo, że nie mają materialnego charakteru, podlegają jednak ochronie prawnej. Przestrzenią, w której szczególnie często dochodzi do ich naruszenia są media.